Αγαπητοί   Συνάδελφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10,

σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την  5η  Ιουνίου,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  10.00 π.μ., για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

  • Λήψη απόφασης επί του από 3/6/2014 πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 93.500,00 € (συμ/νων όλων των επιβαρύνσεων).

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Αριθμός Πρόσκλησης: 20

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Oικονομικής Επιτροπής

 

Γλυφάδα, 4.6.2014

 

LOGO