ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών 

προς το Δήμο που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 14-04-2014  , με παροχή διευκολύνσεων (δόσεις) και με ευνοϊκούς όρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄).   

ΣΧΕΤ:  H με αριθμό  126/10-06-2014  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 Με αφορμή  τις διατάξεις του  άρθρου 51 του  Νόμου 4257 /2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών », που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 93/A/14-04-2014 , σας ενημερώσουμε ότι είναι δυνατή η ρύθμιση καταβολής  με ευνοϊκούς όρους ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων  μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης  του εν λόγω Νόμου  (δηλαδή έως την 14-04-2014) οφειλών προς τους Δήμους και ειδικότερα :

Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του  Ν. 3801/2009  (άρθρο 63 παργ. 2 ) από τις οποίες προβλέπονται τα ακόλουθα:

* Άρθρο 63 παργ.2α του Ν.3801/2009 (163Α΄),άρθρο 12 παργ. 3 περίπτ. δ του Ν.3074/2002 (296Α΄) ,άρθρο 9 παργ. 5 του Ν.3345/2005 (138Α΄):

α) Οφειλές   από το  τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. , υπέρ του Δήμου, που έχουν βεβαιωθεί κατά  τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/1997 , δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του Ν.2539/1997 (244 Α΄) , ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,  μειωμένης  της κύριας οφειλής ,κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),  χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και

β) Οφειλές από το  τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή από το τέλος παρεπιδημούντων , που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του άρθ. 20 του Ν. 2539/1997 (244 Α΄) , δηλαδή από 1/1/1998 , ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής .

* Άρθρο 63 παργ.2α του Ν.3801/2009 (163Α΄), άρθρο 12 παργ  3 περίπτ. ε του Ν.3074/2002 (296 Α΄) :

Οφειλές από δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,  ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

* Άρθρο 63 παργ.2β του Ν.3801/2009 (163Α΄):

Οφειλές  από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθ. 3 του Ν.1080/1980 (246 Α’) και από πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν.2323/1995 (145Α’),  ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις , υπολογιζόμενες σε ποσοστό 70%  (δηλαδή με μείωση του αρχικού κεφαλαίου κατά ποσοστό 30%)  και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής , σε εκτέλεση της  με  αριθμό  127/10-06-2014  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Από τις διατάξεις του άρθρου 26 παργ. 2 &3 του Νόμου 3649/2008 (39 Α΄) , που επανήλθαν  σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 63 παργ.2α του Νόμου 3801/2009 (163Α΄), με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου, προβλέπεται ότι για  όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο, που  αναφέρονται στις πιο πάνω περιπτώσεις, ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), και ότι καθεμία από αυτές  δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό πενήντα (150) ευρώ. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής , εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%).

   Β) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθµίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.

β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε.προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων και με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ µέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ µέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.

Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόµενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου 4257/2014.  Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον (8) οχτώ εκατοστιαίων µονάδων ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.

 Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, τόκους υπερηµερίας, ή τυχόν προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση µέρους αυτών. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση:

             α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιµα αυθαίρετων κατασκευών,

             β) οφειλές υπαγόµενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στο Δήμο  το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. (δηλαδή έως την 13/08/2014) .Για την υπαγωγή στη ρύθµιση το αίτηµα εξετάζεται από την Οικονοµική επιτροπή του Δήµου, η οποία αποφαίνεται µετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήµου.

Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθµιζόµενης οφειλής καταβάλλεται εντός (3) τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση και σε περίπτωση µη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη επιτρεποµένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Στη ρύθµιση υπάγονται, µετά από επιλογή του οφειλέτη και:

α) ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

β) ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του Ν. 2648/1998 (Α΄ 238) ή άλλη ρύθµιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήµατος για υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση,

γ) οφειλές που µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση εκκρεµούν στα δικαστήρια µετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο δηµοτικό συµβούλιο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

 Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, μόνο εφόσον τηρούνται µε συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του

α) Ο Δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσµευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και µίας εκ των δόσεων.

β) Ο οφειλέτης καθίσταται δηµοτικά ενήµερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ).Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

 Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή µέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθµίσουν µόνο το µέρος αυτό της οφειλής µε τις παρούσες διατάξεις.

 Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση (15%) . Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης.

 Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξης του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα,

γ) δεν υποβάλλει στο δήµο τις προβλεπόµενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, µετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί µεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις,

δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση.

 Ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση δεν επιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω , μπορείτε να προσέλθετε το αργότερο έως την 13/08/2014   στην  ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δήμου μας  στις ώρες λειτουργίας του Ταμείου  (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8:15 -14:00 ) προκειμένου να ρυθμίσετε ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές  που έχουν βεβαιωθεί έως την 14/04/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4257/2014 )

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΓΛΟΥ

LOGO

Follow us: https://twitter.com/GlyfadaMetropol