Για την «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (ΙΚΜ)»

Η απάντηση του Διονύση Χατζηδάκη:


Α) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου δηλώνει ότι είναι εξ’ ολοκλήρου ανυπόστατος και ψευδής ο ισχυρισμός της κας Ραχήλ Μακρή ότι διέθεσε ο Δήμος Π. Φαλήρου ποσό 400.000€ για την ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (ΙΚΜ).

Ακόμα και αν ο Δήμαρχος επιθυμούσε να διαθέσει το εν λόγω ποσό, τέτοια δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη και δεν γίνεται αποδεκτή από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αποστέλλονται όλα τα εντάλματα του Δήμου προς έγκριση.
Την χρηματοδότηση εξασφάλισε το ΙΚΜ από κοινοτικούς και μόνο πόρους και συγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 373609 στις 10-4-2012.

Β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για να υλοποιηθεί έργο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. με κοινοτικούς πόρους απαιτείται η πιστοποίηση – διαχειριστική επάρκεια – της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα χειριστεί τις διαδικασίες. Στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας του έργου, εν προκειμένω το ΙΚΜ, δεν διαθέτει Τ.Υ. με διαχειριστική επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβάζεται με προγραμματική σύμβαση και σε ΟΤΑ Α και Β βαθμού (αρ. 22 του Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010) ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας.

Για το λόγο αυτό το ΙΚΜ απευθύνθηκε στο Δήμο Π. Φαλήρου ο οποίος διαθέτει από το έτος 2008 πιστοποίηση των Υπηρεσιών του, δηλαδή την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Τέθηκε κατ’ αρχήν σε δημόσια διαβούλευση το εν λόγω έργο για τυχόν παρατηρήσεις και στη συνέχεια προκηρύχθηκε ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί ευρείας δημοσιότητας (Έγινε Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, αρχική αποστολή προκήρυξης 2013-276325 14-8-13 στην Ε.Ε., Φύλο εφημερίδας Ε.Ε.2013/S 158-276325 16/8/2013 (δημοσίευση διαγωνισμού), Περίληψη διακήρυξης 25374/13-8-13 και αναρτημένο στον ιστότοπο ‘Διαύγεια’ και ΕΣΗΔΗΣ αντίγραφο με ΑΔΑ:ΒΛΩΥΩΞΕ-Ε95 και ΑΔΑΜ: 13PROC001584554, ΦΕΚ ΔΔΣ 523/16-8-2013, Φύλο εφημερίδας Αμαρυσία 17/8/2013, Φύλο εφημερίδας “Ο ημερήσιος Δημότης” 16/8/2013, Φύλο εφημερίδας Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών 15/8/2013, Φύλο εφημερίδας Ηχώ των Δημοπρασιών 15/8/2013).

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 2-10-2013 από το Δήμο Π. Φαλήρου. Επειδή στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία (1) προσφορά ο Δήμος Π. Φαλήρου ζήτησε τη γνώμη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής( Ψηφιακή Σύγκλιση), και έλαβε την απάντηση ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 60/2007, ΦΕΚ 64Α’) δεν τίθεται ως προϋπόθεση συνέχισης της διαδικασίας ή της ανάθεσης του διαγωνισμού, η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός υποψηφίων.

Εάν λοιπόν η κα Ραχήλ Μακρή επιθυμούσε να μάθει την αλήθεια, θα μπορούσε να απευθυνθεί στον Δήμο Π.Φαλήρου αλλά και στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή(Ψηφιακή Σύγκλιση) για να πληροφορηθεί ότι η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πόρους του ΕΣΠΑ και όχι από πόρους του Δήμου Π. Φαλήρου.

Προφανώς για δικούς της λόγους αποδεικνύει με πόση ελαφρότητα και πολιτική σκοπιμότητα ενεργεί και δυσφημεί Δήμαρχο που στην δωδεκαετή μέχρι στιγμής διαδρομή του έχει αποδείξει την σοβαρότητα και την χρηστή διοίκηση ιδίως στον οικονομικό τομέα. Ελπίζω να μην καλυφθεί πίσω από τη βουλευτική της ασυλία ώστε να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη στην οποία προτίθεμαι να προσφύγω.


Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου

Διονύσης Χατζηδάκης

http://www.palaiofaliro.gr