Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και εκπροσώπων του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής .

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Άλσους 15 Γλυφάδα, στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 6:30 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Ν. 4279/2014 (ΦΕΚ 158/8.8.2014 τεύχος Α΄) εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και των εκπροσώπων του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.

 


 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Ιωάννης Τζούβελης

dimosGlyLogo