Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση, που  θα  γίνει  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Γλυφάδας στην οδό Άλσους 15, την 30η Ioυλίου 2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00 μ.μ., για να συζητηθούν  και να αποφασιστούν τα παρακάτω  θέματα:

 

  • Επανεπιβολή προς έλεγχο και έγκριση του (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και του ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (Κ.Α.Π.ΠΑ.) μετά από την αξιολόγηση οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου έτους 2014.

 

Σημείωση: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ