Τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 4304/2014, δίνεται η δυνατότητα ρυθμίσεως βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 Ν. 4257/2014.
Στη παρούσα ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και 30 Οκτωβρίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις και εκπρόθεσμης καταβολής , τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει εξαίρεση μέρους αυτών.

Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Α) Όσες  ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 3801/2009 δηλ. έως  είκοσι τέσσερις μηνιαίες (24) δόσεις,  με απαλλαγή 100 % των προσαυξήσεων κατά ΚΕΔΕ και των προστίμων  με ελάχιστη καταβολή μηνιαίας δόσης τα 150 ευρώ και έκπτωση 10% στις βεβαιωμένες οφειλές σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής .
Β) Όσες  ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί  από 01.01.2010 έως και 30.10.2014 ρυθμίζονται ως ακολούθως:
– εφάπαξ καταβολή με απαλλαγή 100 % από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
– μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις ,  με απαλλαγή 80 % από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων,
με την προϋπόθεση η κάθε δόση να μην είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
– από 5.000,01 μέχρι 10.000,00 ευρώ  σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 50% από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
– από 10.000,01 μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα (72) δόσεις με απαλλαγή 30% από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων .
– από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή 10% από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων .
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Τμήμα ταμειακής υπηρεσίας  του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης , δ/νση Κύπρου 68 στην Αργυρούπολη , το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία).

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ