LOGOΚύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της συνάντησής μας, που πραγματοποιήθηκε την ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, σας καταθέτουμε και εγγράφως τα αιτήματά μας που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και επίλυσης ώστε να μη διογκωθούν αλλά και να μη δημιουργηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα κλίμα έντασης και αντιπαράθεσης.  


DINOPOULOSΑναλυτικά τα αιτήματα του κλάδου μας, που έχουν υποβληθεί πολλές φορές στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας και πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις, είναι τα πιο κάτω:

 1. Υπογραφή της Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 2. Αποτροπή με κάθε τρόπο της εφαρμογής του Ν.4250/2014 για την συγκριτική «αξιολόγηση» που μόνο στόχο έχει τη δημιουργία νέων δεξαμενών διαθεσίμων και προς απόλυση εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 3. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από την έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού. Άρση του περιορισμού για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικών σχέσεων εργασίας (δίμηνα, πεντάμηνα Κοινωφελούς χαρακτήρα, Κοιν.Σ.Επ. κ.λπ.) που έρχονται να καλύψουν τις ελλείψεις προσωπικού.
 4. Την εξαίρεση από την απαγόρευση των προσλήψεων προσωπικού στα Ν.Π.Δ.Δ., στα Δημοτικά Ιδρύματα και στους Συνδέσμους των Ο.Τ.Α. στους νησιωτικούς Δήμους.
 5. Την απόσυρση του Σχεδίου του φερόμενου ως προτεινόμενου από την συσταθείσα Επιτροπή «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που αφορούν την σύνταξη των Κωδίκων.
 6. Την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το άρθρο 6, παρ.4, εδάφιο 6 του Ν.4024/2011 για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα.
 7. Άμεση άρση της Βαθμολογικής και Μισθολογικής καθήλωσης που έχει επιβληθεί με το Ν.4046/2012 (Ενότητα 26) και έχει παραταθεί παράνομα μέχρι σήμερα, καθώς έχει λήξει ο χρόνος που προέβλεπε η σχετική διάταξη.
 8. Να σταματήσει ο αυθαίρετος τρόπος περικοπής των αποδοχών των απεργούντων υπαλλήλων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 9. Την αντιμετώπιση του διαφορετικού τρόπου μεταχείρισης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των αιρετών στη χρήση του τεκμηρίου της αθωότητας μετά την ψήφιση του άρθρου 22 του Ν.4257/2014.
 10. Την απορρόφηση όλων των Σχολικών Φυλάκων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς και την αναγνώριση συνταξιοδοτικά του χρόνου που είχαν πριν μετατραπεί η σύμβασή τους σε Αορίστου Χρόνου με το Π.Δ. 164/2004.
 11. Επαναπροκήρυξη όλων των κενών θέσεων που αφορούν στους Δημοτικούς Αστυνομικούς με ταυτόχρονη άρση του ηλικιακού ορίου των 50 ετών.
 12. Κατάργηση των διατάξεων που μετατρέπουν τους Φο.Δ.Σ.Α. από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σε Ανώνυμες Εταιρείες.
 13. Τροποποίηση του άρθρου 20 (υπερωριακή εργασία) του Ν.4024/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 176, παρ.1 του Ν.4261/2014 σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα, σε 24ωρη ή 12ωρη βάρδια.
 14. Την πρόβλεψη για την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φo.Δ.Σ.Α.
 15. Την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύνταξη σύγχρονων και λειτουργικών Ο.Ε.Υ. σε όσους Ο.Τ.Α. δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.
 16. Την επίσπευση των διαδικασιών από 1 Σεπτεμβρίου 2014 για την επιλογή των Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης με αξιοκρατικά κριτήρια ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη διαδικασία των αναθέσεων και της κατάργησης της υπαλληλικής ιεραρχίας.
 17. Τροποποίηση του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν.4024/2011 για να αρθεί η αδικία της βαθμολογικής καθήλωσης για τρία (3) χρόνια σε όσους εργαζόμενους έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικό προσόν την εμπειρία.
 18. Νομοθετική επίλυση του προβλήματος της συνέχισης εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν.3660/2008 (πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια σε όσους έχουν ενταχθεί στα Β.Α.Ε.), καθώς στο Ν.4024/2011 δεν υπάρχει πρόβλεψη.
 19. Τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ.1 του Ν. 4024/2011, καθώς έχουν αποκλειστεί πολλές κατηγορίες εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 20. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 που δίνει τη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.
 21. Αναγνώριση βαθμολογικά και μισθολογικά της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. που είχαν πριν το διορισμό τους σε μόνιμες θέσεις ύστερα από προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
 22. Τροποποίηση του άρθρου 225 του Ν.3584/2007 με την προσθήκη εδαφίου Β’ για να εναρμονισθεί με την Σ.Σ.Ε. του έτους 2010 της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σχετικά με τον υπολογισμό της αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007.
 23. Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το άρθρο 82, παρ. 6 του Ν.3584/2007 που καθορίζει τις κατηγορίες, τους κλάδους και τα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.
 24. Συμπλήρωση της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.: 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ.–ΤΕΥΧΟΣ Β’–ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συμπεριληφθούν ειδικότητες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ανωτέρω κοινή Υπουργική Απόφαση.
 25. Επανεξέταση της διάταξης του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 που αύξησε αδικαιολόγητα το ωράριο του Παιδαγωγικού προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς από 32 σε 40 ώρες εβδομαδιαίως με αποτέλεσμα την εξόντωση του Παιδαγωγικού προσωπικού, την κατάργηση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών και τη μετατροπή τους σε «ΠΑΡΚΙΝΓΚ» και «ΑΠΟΘΗΚΕΣ» παιδιών.
 26. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στους Ληξιάρχους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού από τις διατάξεις του Ν.4144/2013.
 27. Την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την παράλληλη άσκηση με την ΕΛ.ΑΣ. αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους των Δήμων διαφόρων ειδικοτήτων.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι ξεκάθαρο ότι και οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού έχουν πληγεί σφοδρά από τις πολιτικές των μνημονίων που εφαρμόζονται τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια. Γι’ αυτό, είναι επιβεβλημένο να δοθεί άμεσα διέξοδος και λύσεις στα χρόνια θεσμικά και ασφαλιστικά προβλήματα των εργαζομένων που έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο να υποβαθμίζεται δραματικά.

Αναμένουμε τον ορισμό νέας συνάντησης μαζί σας, ώστε μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο να καθοριστεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίλυσης των προβλημάτων που σας θέσαμε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία. Άλλωστε οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας είναι γνώστες των προβλημάτων αυτών.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 689

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος  Θέμης Μπαλασόπουλος                                                                     

Ο Γεν. Γραμματέας  Γιάννης Τσούνης