14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (13.4.16)

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Oικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 13η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

  1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016.

  1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικον. Έτους 2016.

  1. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας αγοράς ακινήτου (οικοπέδου με κτίσμα) με σκοπό την διαμόρφωσή του σε παιδικό σταθμό.

  1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση (παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης) του Δημοτικού καταστήματος της πλατείας Ν. Ευρυάλης για λειτουργία Αναψυκτηρίου Περιπτέρου και καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας.

  1. Διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 271.260,00 € πλέον τόκων που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων με την αναγκαιότητα απόδοσης στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, λόγω έκδοσης της με αρ. πρωτ. 18006/27-5-2015 απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο Δήμο μας.

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επιπλέον ποσού 1.504,16 € στην εταιρεία «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ‘’UNITRACK Α.Ε.Ε.”» για την εκτέλεση της με αριθμό 1468/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού που αφορά την εργασία/υπηρεσία με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 198.522,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας».

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.500,00 € για το έτος 2016 που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» και το υπόλοιπο ποσό των 7.500,00 € για το έτος 2017.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ