21η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (3.6.15)

dimos-GlyfadasΠρόσκληση σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 3η  Ιουνίου 2015,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2015.

2.    Λήψη απόφασης επί του από 29/5/2015 πρακτικού αξιολόγησης /γνωμοδότησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων παντοπωλείου»

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 9.994,30 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια συστημάτων σκίασης για τις ανάγκες γραφείων Δημαρχείου» .

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.300,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος» .

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση αποδυτηρίων, ντουζιέρων και παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών» .

6.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 2885/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

7.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 3423/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

8.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 3420/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

9.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 3425/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

10.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 3474/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

11.    Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 3475/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

12.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.988,88 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Κων/νου Λακαφώση  για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

13.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

14.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

15.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

16.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα .

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

GLYFADA METROPOLITANS