30η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.9.16)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης στον Δήμο Γλυφάδας του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των παραλιακών ακινήτων και του αιγιαλού του Δήμου μας, καθώς και την αποδοχή των όρων που τίθενται με την υπ΄ αριθ. 499/27.7.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και εξουσιοδότηση υπογραφής οριστικής σύμβασης παραχώρησης.

  1. Συμπλήρωση -Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2016.

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

  1. Λήψη απόφασης για Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (Κ.Α.Π.ΠΑ.), οικονομικού έτους 2016.

  1. Αποδοχή χρηματικού ποσού 40.492,50€, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 1η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2016 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Γλυφάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Σύμφωνο των Δημάρχων»

  1. Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008).

  1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», αριθ. μελέτης 57/2015.

  1. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου (λειτουργία καντίνας) σε ιδιωτικό χώρο.

Γλυφάδα, 23.9.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ