32η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (12.10.16)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 12η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016. (σχετ. απόφαση Ο.Ε.)

 1. Έκθεση εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2016. (σχετ. απόφαση Ο.Ε.)

 1. Ορισμός Επιτροπής για τη διαδικασία Επιλογής τραπεζικού ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Γλυφάδας.

 1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών , για τη λειτουργία του δικτύου Κοινωνικών Δομών.

 1. Αποδοχή χρηματικού ποσού 121.477,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 2η, 3η και 4η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2016 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 1. Αποδοχή χρηματικού ποσού 121.477,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 5η, 6η και 7η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2016 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) aνάλογης πίστωσης που αφορά «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

 1. Λήψη απόφασης διάλυσης της σύμβασης και ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη 3 αιθουσών διδασκαλίας κατ΄ επέκταση – Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων – Παρεμβάσεις στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας»

 1. Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Επισκευή οδοστρωμάτων » (αρ.μελ. 51/2015).

 1. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Ελ.Βενιζέλου, Δημοκρατίας, Ροδόπης και περιοχής επέκτασης Νέας Ευρυάλης.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού»

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων», για το επόμενο οικονομικό έτος.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας», για το επόμενο οικονομικό έτος.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της ετήσιας συνδρομής σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Γλυφάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Σύμφωνο των Δημάρχων» (από αναβολή)

 1. Τροποποίηση της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μειωμένου ωραρίου της υπαλλήλου του Δήμου μας Σουρούνη Χαραλαμπίας, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων, με αύξηση του ωραρίου εργασίας της.

17. Τροποποίηση της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μειωμένου ωραρίου της υπαλλήλου του Δήμου μας Δούκα – Λαζαράκη Γεωργίας, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων, με αύξηση του ωραρίου εργασίας της.