33η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (2.11.16)

Η τακτική συνεδρίαση, θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 2α Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., για τα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2017 (σχετ. απόφ. Ο.Ε.).

 1. Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2017 (σχετ. απόφ. Ο.Ε.).

 1. Καθορισμός για τον αριθμό ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης αδειών, έτους 2017 (σχετ. απόφ. Ο.Ε.).

 1. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2017 (σχετ. απόφ. Ο.Ε.).

 1. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2017 (σχετ. απόφ. Ο.Ε.).

 1. Καθορισμός θέσεων για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017 (σχετ. απόφ. Ε.Π.Ζ.).

 1. Καθορισμός των τελών καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών στο Δήμο μας οικονομικού έτους 2017.

 1. Καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων.

 1. Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Γλυφάδας για το έργο : «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας», των όρων αυτής, εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Γλυφάδας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 1. Αποδοχή χρηματικού ποσού 121.477,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 8η, 9η, & 10η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2016 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 1. Έγκριση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και του Εγχειριδίου Διαδικασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής και δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.», χρήσεως 2016 (01/01-31/12/2016) και αμοιβής αυτών.

 1. Έγκριση της αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών στην είσοδο της 4ης μαρίνας.

 1. Έγκριση της αναγκαιότητας εκμίσθωσης της νησίδας της Γρ. Λαμπράκη, που περικλείεται από τις οδούς Α. Μεταξά & Κύπρου για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

 1. Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Κ.Ε.Π. (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών).

 1. Συμπληρωματική Σύμβαση για την επικαιροποίηση των σταδίων Α και Β1 της μελέτης : «Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)» και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις προτεινόμενες επεκτάσεις.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συνθετικού τάπητα στίβου».

 1. Επί αιτήματος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unicef για παραχώρηση χώρου προς τοποθέτηση περιπτέρου της για την προώθηση των προϊόντων της στη συμβολή των οδών Α. Μεταξά & Γρ. Λαμπράκη.

 1. Επί αιτήσεως της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναφορικά με χορήγηση άδειας εκσκαφής.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Α. Ρωμυλίας 46.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Πανδώρας 12.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Άλσους 35-37.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της πλατείας Μακεδονίας.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κομνηνών 157.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Τυρίνθου 1.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κύπρου 48.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Νησσούς 5.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Βυζαντίου 37.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Μερόπης 4.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Μερόπης 7.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ