35η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (7.9.16)

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Oικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 7η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30  μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ».

 1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της 97/2016 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€ για το οικονομικό έτος 2016 και 97.975,20€ για το οικονομικό έτος 2017, που αφορά την εργασία/υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ THAUMETOPOEA PITYOCAMPA (ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗ)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 247.975,20€ (συμπ. Φ.Π.Α.), κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης και συμπλήρωση της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης Διαγωνισμών/Εργασιών με έναν (1) υπάλληλο, προκειμένου να επικουρήσει στη διαδικασία του διαγωνισμού.

 1. Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και  διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 150.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά  «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ξύλινου αστικού εξοπλισμού στους κοινόχρηστους χώρους».

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 74.400,00 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Επέκταση δικτύου Wi-Fi».

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Ανάπτυξη λογισμικού για την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου».

 1. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του Πρακτικού Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», συνολικής πρ/σας δαπάνης 246.990,27€ (συμ/νου ΦΠΑ).

 1. Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από τα ένδικα μέσα.

 1. Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από τα ένδικα μέσα.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1967/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Βασίλειο Παπακωνσταντίνου.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1978/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Βασίλειο Παπακωνσταντίνου.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1979/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Βασίλειο Παπακωνσταντίνου.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1867/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Απόστολο Γεωργούλα.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ