42η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (2.11.16)

 

 

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 2α Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. για:

 1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των 14 , 190 , 410/2016 προηγούμενων αποφάσεων για έγκριση δαπανών που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών, ύστερα από σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 719.162,51 € που αφορά στην καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2016.

 1. Λήψη απόφασης για ανατροπή Εκθέσεων (Προτάσεων) Ανάληψης Υποχρέωσης, αποδέσμευσης των σχετικών πιστώσεων και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, για προμήθειες , για λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών και αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση, παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους, κατόπιν της 281/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικον. Έτους

 1. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 396/2016 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση σχετικών δαπανών και διάθεση (ψήφιση) συμπληρωματικών πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α.Ε. της συνημμένης κατάστασης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι πληρωμές λόγω αύξησης του ΦΠΑ από της 1ης Ιουνίου 2016 και αφορούν ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις προγενέστερων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.

 1. Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2017.

 1. Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2017.

 1. Καθορισμός για τον αριθμό ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης αδειών, έτους 2017.

 1. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2017.

 1. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2017.

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Καταπολέμηση THAUMETOPOEA PITYOCAMPA (Πιτυοκάμπη)» ενδεικτικού προϋπολογισμού 247.975,20 €.

 1. Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών α) διενέργειας και αξιολόγησης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και β) κατακύρωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καθιστικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.780,00 €.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.800,00€ (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου»

 1. Έγκριση των όρων της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) σχετικής πίστωσης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων πεζών», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)

 1. Έγκριση των όρων της μελέτης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) σχετικής πίστωσης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Eργασίες συντήρησης σχολικών μονάδων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 1. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.280,92 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Αγγελικής Καλογιάννη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Ιωάννη Παπά.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Ιωάννη Παπά.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ