Όπως επανειλημμένως έχουμε επισημάνει με το Ν.4250/2014 εισάγεται ένας νέος τρόπος «αξιολόγησης» στο Δημόσιο που στοχεύει στη δημιουργία μιας συνεχώς ανατροφοδοτούμενης δεξαμενής διαθέσιμων και προς απόλυση εργαζομένων. Ο ανωτέρω Νόμος σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7-4-2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζει τα ζητήματα του «νέου τύπου αξιολόγησης» στο Δημόσιο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ορίζεται ότι πρώτη ενέργεια που λαμβάνει χώρα είναι η έκδοση της πράξης επιμερισμού των ποσοστών. Κατόπιν, το αρμόδιο για την έκδοση απόφασης επιμερισμού όργανο αποστέλλει στους Αξιολογητές τη σχετική απόφαση πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης.

Με βάση τα ανωτέρω, ευκόλως συνάγεται ότι η έκδοση και αποστολή των πινάκων επιμερισμού αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια προκειμένου οι υπάλληλοι να συντάξουν τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και οι αξιολογητές να συντάξουν τις εκθέσεις αξιολόγησης. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν έχουν συνταχθεί ακόμα ή δεν έχουν αποσταλεί οι πίνακες επιμερισμού οι αξιολογητές δεν δύνανται να προβούν σε αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση δε και μετά την απόφαση του Δικαστηρίου που έκρινε παράνομη για τυπικούς λόγους την απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για αποχή από κάθε εργασία σχετική με την αξιολόγηση χωρίς όμως αυτή να είναι όμως άμεσα εκτελεστή, παραμένει σε ισχύ η απεργία. Δεν συμμετέχουμε, δεν συνεργούμε, δεν προωθούμε καμία διαδικασία που σχετίζεται με αυτή την «αξιολόγηση» που έχει στόχο την ανθρωποφαγία, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις.

Δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ουδεμία απόφαση επιμερισμού, οι υπάλληλοι δεν έχουν καμία υποχρέωση και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και οι αξιολογητές δεν έχουν καμία υποχρέωση αλλά και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης, ενώ επιπρόσθετα τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι οι ρυθμίσεις του Ν.4250/2014 δεν καταλαμβάνουν τους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού!!!

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος Θέμης Μπαλασόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας Γιάννης Τσούνης