«Διπλές ουρές» στις ΔΟΥ αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία για να πάρoυν ενημερότητα, θα υποχρεωθούν να στήσουν χιλιάδες αναξιοπαθούντες, για να κάνουν αίτηση και να βρουν δικαιολογητικά -που μπορούσε «οίκοθεν» να αναζητήσει από μόνο του το δημόσιο- για να ζητήσουν πλήρη ή μερική εξαίρεση από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

 

Μπορεί η κυβέρνηση να μην ξέρει πώς να «μπαλώσει» τα κενά του νόμου για τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και εκεί όπου ο νόμος ήταν σαφής και ξεκάθαρος για το πώς απαλλάσσονται οι ευπαθείς ομάδες από την υποχρέωση πληρωμής του νέου φόρου ακινήτων, το υπουργείο Οικονομικών κάνει τα εύκολα-δύσκολα. Θα χρειαστεί, λένε, δύο εβδομάδες χρόνο για να εκδώσει εγκύλιο και να αρχίσουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους κινδυνεύουν να μην προλάβουν να καταθέσουν καν αίτηση πριν τις 29 Αυγούστου και έτσι θα αναγκαστούν να πληρώσουν την α΄δόση από τα «παραφουσκωμένα» εκκαθαριστικά τους.

Ο ίδιος ο νόμος καθόριζε με σαφήνεια ποιοι εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ και τα περισσότερα –αν όχι όλα- από τα στοιχεια που απαιτούνται θα μπορούσε να τα γνωριζει το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην εκδώσει καν εκκαθαριστικά για οσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Με τα σημερινά δεδομένα όμως, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ψαχτούν για να βρουν βεβαιώσεις περί μη οφειλής στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπολογίζεται έτσι ότι έως και 1 εκατομμύριο δικαιούχοι αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ (κατά 50%-100%) θα πρέπει να τρέξουν άμεσα για να συγκεντρώσουν αποδεικτικά που να δείχνουν ότι:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα τους το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επιπλέον, για έκπτωση 100% πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν πως πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ ),

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και

δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Επίσης χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου και σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ. Ι. Α. ενός έτους και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και

γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Πηγή: www.newmoney.gr