Ριζικά το τοπίο στις ΔΕΚΟ και τους δημόσιους Οργανισμούς που υπάγονται στο Υπερταμείο τόσο σε επίπεδο συμβάσεων και προμηθειών όσο και σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων και διοίκησης, επιχειρεί να αλλάξει η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου, το οποίο κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή και συζητείται ήδη στην αρμόδια Επιτροπή.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις οι ΔΕΚΟ («λοιπές θυγατρικές») του Υπερταμείου που είναι φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης τίθενται ουσιαστικά εκτός δημόσιου τομέα, γίνονται δηλαδή ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ καταργείται ο νόμος δημοσίων συμβάσεων και θα ισχύουν οι Κανονισμοί που θα εγκρίνουν οι διοικήσεις των εταιρειών και το Υπερταμείο. Παράλληλα επιχειρείται και η κατάργηση της εσωτερικής δομής τους με την είσοδο στελεχών από την αγορά σε διευθυντικές θέσεις και την δυνατότητα ανανέωσης των προσώπων ανά τριετία.

Η κάθε εταιρεία θα μπορεί να καταρτίζει τα δικά της κριτήρια αναθέσεων, ενώ και το Γενικό Πλαίσιο Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και οι Κανονισμοί Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών των λοιπών θυγατρικών εταιρειών θα καταρτίζονται, κατά παρέκκλιση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων και παρότι θα υποβάλλονται στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η συμβολή της θα περιορίζεται στην «έκδοση απλής γνώμης».

 

Αναφορικά με το ζήτημα των δημοσίων συμβάσεων, νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι η ρύθμιση αυτή αντίκειται στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα μας αδιάλειπτα από το 1993 με διάφορες Οδηγίες που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί από την ΕΕ. Οι ίδιοι νομικοί επισημαίνουν πως το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των διαγωνισμών σε δημόσιες συμβάσεις είναι το πλέον ολοκληρωμένο, διαφανές, αξιοκρατικό σύστημα ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και αποτελεί ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό κεκτημένο. Αναρωτιούνται μάλιστα ποια είναι η θέση της ΕΑΔΗΣΣΥ σε αυτή την αλλαγή και αν γι΄αυτές τις εξαιρέσεις έχει ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν πως η κατάρτιση και εφαρμογή ιδιωτικών Κανονισμών Προμηθειών ανοίγει τις πόρτες της αδιαφάνειας, των αθέμιτων συναλλαγών και των απευθείας αναθέσεων σε ημέτερους.

 

Παράλληλα δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων τόσο σε επίπεδο μισθολογικό όσο και απολύσεων, ενώ και για τις προσλήψεις ουσιαστικά καταργείται ο ρόλος του ΑΣΕΠ αφού το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού περιορίζεται σε μία τυπική επιτήρηση της διαδικασίας.

 

Επιπλέον εισάγεται παρέκκλιση από ευνοϊκές ρυθμίσεις του Κανονισμού Προσωπικού για τους εργαζομένους χωρίς μάλιστα να ξεκαθαρίζεται εάν αυτές αφορούν αποκλειστικά τους νεοπροσλαμβανόμενους ή το σύνολο του προσωπικού με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανησυχία ως προς το εάν μεθοδεύεται η πλήρης κατάργηση των κανονισμών που έχουν ισχύ νόμου. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τη σχετική διάταξη ορίζεται ότι «οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διέπονται από την κείμενη κάθε φορά εργατική νομοθεσία, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη συλλογική συμφωνία ή συλλογική ρύθμιση ή επιχειρησιακή συνήθεια».

 

Σε ό,τι αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους, «διευκολύνονται» οι απολύσειςκαθώς ορίζεται απλά ότι «Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εργατικής νομοθεσίας».

Οπως έχει ήδη γράψει το «ethnos.gr», με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι προσλήψεις θα γίνονται στο εξής με αποκλειστική ευθύνη των εταιρειών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και μόνο με μία υψηλή εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο δε θα έχει πλέον τη δικαιοδοσία ούτε του ελέγχου των ενστάσεων.

 

Οι προκηρύξεις θα φτάνουν στο ΑΣΕΠ μόνο για έλεγχο νομιμότητας, ενώ τόσο οι επιτροπές προσλήψεων όσο και αυτές των ενστάσεων θα απαρτίζονται από στελέχη των ίδιων των εταιρειών, πράγμα που σημαίνει ότι και ο έλεγχος των ενστάσεων θα γίνεται εσωτερικά από το φορέα που ελέγχει τη διαδικασία.

 

Ωστόσο την ίδια στιγμή που περιορίζεται σημαντικά ο ρόλος του ΑΣΕΠ και ανάβει το πράσινο φως για σωρεία απευθείας αναθέσεων από τις ΔΕΚΟ, αυτές εξακολουθούν να παραμένουν στο ενιαίο μισθολόγιο, παρά το γεγονός ότι στο κείμενο της διαβούλευσης βρίσκονταν εκτός.

see more: ethnos.gr