Η ανακοίνωση του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης:

 

“Αγαπητοί Συνδημότες

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 20/2022 (Αριθ. Απόφασης 17647 (ΦΕΚ 1301/2022 Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη, όπως και τον Κανονισμό Πόλης με Αριθ. Απόφασης ΔΣ 326/21-10-15 (ΑΔΑ: ΨΟ80ΩΡ7-ΟΗ9), υποχρεούνται  όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μέχρι την 30η Απριλίου, να προβούν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

 

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

 

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3 μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτική ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά:  το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν  άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ο Δήμος θα προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό.       

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο θα επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β΄ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α114) δηλαδή πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο και την δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών δηλαδή 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο άρθρο 38 παρ. 24 του κανονισμού Πόλης.

Έχοντας υπόψη τις αυξημένες αρμοδιότητες του Δήμου, την ιδιαίτερη υγειονομική κατάσταση με τον Κορωνοιό καθώς και την έλλειψη προσωπικού, ευελπιστούμε στην συνεργασία σας για την διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας, καθώς ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί, ένα βασικό μέτρο για την εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ”