Η ανακοίνωση του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2021-2022 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

“Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021-2022»και το πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2021-2022»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τις19/7/2021έως 03/8/2021 στη ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet στην ηλεκτρονικη σελίδα www.eetaa.gr

 

 

Για το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021-2022»

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες.

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.  και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α (σχετική ανακοίνωση αναμένεται να αναρτηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα) καθώς και οι συνταξιούχοι

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2020 –31/12/2020), δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:

Ø 27.000€ έως δύο (2) παιδιά,

Ø 30.000€ για τρία (3) παιδιά,

Ø 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά,

Ø 36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.

 

 

Ενώ για το πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2021-2022»

 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι/ες που είναι:

α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. 

β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος 2021-2022 πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της.

Με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις :

Ø  33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

Ø  36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

Ø  39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά

Ø  42.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης.

Σας ανακοινώνουμε, ότι όσοι χρειάζονται υποστήριξη στην υποβολή της αίτησης στο ΕΣΠΑ για την σχολικό έτος 2021-22, θα είμαστε στη διάθεση σας, να σας διευκολύνουμε, στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών τα οποία εδρεύουν στην Λ.Βουλιαγμένης 602 και Ιμέρας κλείνοντας ραντεβού στα τηλ: 2132018723 -724 -440

Σας αναφέρουμε ότι είναι απαραίτητο και οι δυο γονείς να έχουν τους κωδικούς (taxisnet) προκειμένου να εισέλθουν στην εφαρμογή και να κάνουν την αίτηση τους.

-Την ταυτότητα της μητέρας (για την εισαγωγή των στοιχείων)

-Εάν προέρχεστε από ξένη χώρα να έχετε φροντίσει για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο εντός τελευταίου τριμήνου,αντίγραφο διαμονής ή την αίτηση ανανέωσης.

– Όσες μητέρες είναι διαζευγμένες, να έχουν τη δικαστική απόφαση επιμέλειας, το ίδιο ισχύει και για τους πατέρες.

– Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά προβλέπεται να αντληθούν από το σύστημα. Αν δεν αντληθούν θα χρειαστεί να τα προσκομίσετε σε έντυπη μορφή ώστε να τα μετατρέψουμε σε pdf αρχείο.

Με εκτίμηση  

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Προσχολικής Αγωγής

Σκρέκου Σωτηρία”