Η τακτική συνεδρίαση,  θα  γίνει  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Γλυφάδας, στην οδό Άλσους 15, την  6η Noεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 6.30 μ.μ., για τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Γλυφάδας με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων» (εισηγητής Π. Δορκοφίκης)

 

 1. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)

 

 1. Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν. Καυκά)

 

 1. Καθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το έτος 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν. Καυκά)

 

 1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2017 (1-1-2017 έως 31-1-2017) (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

 

 1. Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2017 (1-1-2017 έως 31-1-2017) (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

 

 1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1-01-2017 έως 31-12-2017). (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

 

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», χρήσεως 2018 (1-1-2018 έως 31/12/2018) και αμοιβής αυτών. (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

 

 1. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»  (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)

 

 1. Προέγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 65/2018 απόφαση – εισήγηση του Δ.Σ. της εταιρείας. (εισηγητής Σ.Κουρουπάκης)