Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού – ΜΚΙΕ:

Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερώτηματα, δίνονται μέσα από άλλες σελίδες και αρχεία PDF ή WORD επίσημων φορέων, υπουργείων κλπ.  Εάν σας ζητηθεί να ανοίξετε κάποιο PDF ή WORD αρχείο μπορείτε να το κάνετε άφοβα αφού όλες οι σελίδες και αρχεία έχουν ελεγχθεί από εμάς.

1) Πως βγάζω βιβλιάριο απορίας;
Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν δικαιούνται άλλη δημόσια ασφάλεια άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα είναι:

Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανασφάλιστοι και με οικογενειακό ετήσιο εισόδημά που δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Αίτηση χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατοικίας ή στην περίπτωση που δεν ασκεί την αρμοδιότητα ο Δήμος σας λόγω έλλειψης προσωπικού στον Δήμο που θα υποδείξουν, π.χ. για τους κατοίκους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στον Δήμο Καλλιθέας, Λ. Βενιζέλου Ελευθερίου 273 & Σόλωνος 133, Καλλιθέα, 17674, 3ος όροφος.

Διαβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ

2) Που μπορώ να βρω μια λίστα με όλα τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία στην Ελλάδα;
Διαβάστε την απάντηση ΕΔΩ

3) Υπάρχει κάποιο κοινωνικό ιατρείο για ανασφάλιστα παιδιά;
Από τις 15/05/2013 θα λειτουργεί στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου, Παιδιατρικό Ιατρείο για δωρεάν κλινική εξέταση ή και εμβολιασμό σε παιδιά ανασφάλιστων και άπορων οικογενειών.  Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

4) Πως μπορώ να βγάλω Πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας για έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου;
-Στους ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή ελληνικής ιθαγένειας.
– Στους αλλοδαπούς με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους υγείας (υγείας).
– Στους νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μας υπήκοοι των συμβαλλόμενων μερών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.
– Στους αλλογενείς συζύγους Ελλήνων, στους συζύγους ομογενών και στους συζύγους πολιτών χώρας μέλους της Ε.Ε. καθώς και στα παιδιά τους (ΥΑ 139491/2006 περ. 4Αγ και 4Αδ).

Δεν δίνεται βιβλιάριο, αλλά χορηγείται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει η ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κατόπιν βεβαίωσης της ανάγκης αυτής από κρατικό νοσοκομείο και ο πιθανός χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας από την ασθένεια.

Αίτηση χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατοικίας ή στην περίπτωση που δεν ασκεί την αρμοδιότητα ο Δήμος σας λόγω έλλειψης προσωπικού στον Δήμο που θα υποδείξουν, π.χ. για τους κατοίκους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στον Δήμο Καλλιθέας, Λ. Βενιζέλου Ελευθερίου 273 & Σόλωνος 133, Καλλιθέα, 17674, 3ος όροφος.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ ( κεφ Α, ΠΑΡ. 4,α,β,γ,δ)

5) Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών μπορούν να έχουν παροχές ασθένειας σε είδος
Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα  υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον (3000) τρεις χιλιάδες ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ. Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη  ημ/νία υποβολής της αίτησής τους για ασφάλιση και λήγει με την συνταξιοδότησή τους από οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό. Επίσης, μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα αριθμό  ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτερης σύνταξης γήρατος (4500 ημερομίσθια), καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι η εγγραφή των ανέργων στα μητρώα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ, και σχετική βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα.

 

6) Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας ανω των 29 εως 55 ετών
Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια. Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι: α) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας,  προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και ότι β) δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

 

7) Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Ανέργους Ηλικίας μέχρι 29 ετών
Άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για παροχές ασθενείας σε είδος, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα  υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα τουλάχιστον δίμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά τρίμηνο. Επίσης, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστοι, να μη σπουδάζουν και μόλις αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Το βιβλιάριο ασθενείας που χορηγείται ισχύει για ένα εξάμηνο και ανανεώνεται με την προσκόμιση νέας βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ότι συνεχίζουν να είναι άνεργοι.

Πηγή ΕΔΩ

8) Κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ (θα σας ζητήσει να ανοίξετε αρχείο WORD, κάντε το άφοβα)

9) Ποια είναι τα δικαιώματα των καρκινοπαθών ασθενών και των οικογενειών τους;
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ

10) Μικρός αριθμός ανασφάλιστων πολιτών (100,000 τον χρόνο, για δύο χρόνια) μπορεί να έχει πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ

11) Με έγγραφο του υπουργείου υγείας δόθηκαν οδηγίες σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία ώστε να δέχονται ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ασθενείς για δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Αυτό ισχύει για κατόχους βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας, ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους Αλλοδαπούς, και αποκλειστικά μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας.
Διαβάστε τα έγγραφα ΕΔΩ και ΕΔΩ

12) Έκδοση Βιβλιαρίου Ανασφάλιστου σε πολίτες με οφειλές σε ασφαλιστικούς φορείς και διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ  πρ. Δ28. Οικ. 41730/3670 Οδηγία του Υπουργείου Εργασίας προς όλους τους Δήμους δικαιούνται ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ:

Α. Πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι μεν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων ( π.χ. ΟΑΕΕ), έχουν απολέσει την δυνατότητα παροχής περίθαλψης από αυτά λόγω χρεών, αλλά έχουν ήδη προχωρήσει σε διακοπής ή αδράνειας εργασιών στην ΔΟΥ, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14-07-2005 εγκύκλιο , συνεπώς δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, είναι ανασφάλιστοι και δικαιούνται έκδοση βιβλιαρίου, τηρούμενων των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 139491/2006 (Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασι¬ών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ια¬τροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.)

Β. Πολίτες και μέλη των οικογενειών τους,  οι οποίοι είναι μεν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων (π.χ ΟΑΕΕ), έχουν απολέσει την δυνατότητα παροχής περίθαλψης από αυτά λόγω χρεών, αλλά δεν έχουν προχωρήσει διακοπής ή αδράνειας εργασιών στην ΔΟΥ, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14-07-2005 εγκύκλιο και δικαιούνται έκδοση βιβλιαρίου, τηρούμενων των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 139491/2006, (Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασι¬ών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ια¬τροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών) και η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποκλειστικά λόγω εγκυμοσύνης ή ανίατου/δυσίατου/χρόνιου νοσήματος από το οποίο πάσχουν εφόσον από τα σχετικά δικαιολογητικά και με την συνδρομή κοινωνικής έρευνας, διαπιστώνεται ότι συντρέχει αδυναμία κάλυψης των βασικών βιοτικών τους αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου τους. Η αξιολόγηση γίνεται από την Αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής αφού της διαβιβαστούν όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά. Το βιβλιάριο έχει ισχύ για ένα χρόνο.

Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

13) Υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν νομική υποστήριξη σε οικονομικά αδύναμους πολίτες;
Στο Καφέ «Φλοράλ» της πλατείας Εξαρχείων, κάθε Τετάρτη απόγευμα, μία συνεργατική ομάδα δικηγόρων, αποτελούμενη από 11 νομικούς, θα παρέχει δωρεάν νομική υποστήριξη σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, οι οποίοι αυτή την εποχή δίνουν μάχη με τράπεζες και εφορίες για τη διάσωση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η πρώτη συνάντηση ήδη πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες και αφορούσε κυρίως περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να υποβάλουν δηλώσεις προς τις τράπεζες, προκειμένου να ενταχθούν στο καθεστώς προστασίας της κύριας κατοικίας τους, για να γλιτώσουν τα σπίτια τους από τον πλειστηριασμό.

Σε κείμενο που ανάρτησε η συνεργατική ομάδα δικηγόρων στο site του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων Νεάπολης Μουσείου, αναφέρουν τους λόγους από τους οποίους παρακινήθηκαν:

«Η συγκυβέρνηση της δυστυχίας (Σαμαρά – Βενιζέλου) με τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, τα χαράτσια στα σπίτια, την εξοντωτική φορολογία, το κλείσιμο των νοσοκομείων, τη διάλυση της δημόσιας υγείας και τις απολύσεις που τις παρουσιάζουν σαν νοικοκύρεμα, την ανεργία, τη μετατροπή της εργασίας σε δουλεμπόριο και τα δρακόντεια μέτρα καταστολής οδήγησαν όλους του πολίτες να χρωστούν στο κράτος και τις τράπεζες. Επειδή πια η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν έχουμε να πληρώσουμε, κράτος και τράπεζες άρχισαν να συμπεριφέρονται απειλητικά και εκβιαστικά εναντίον μας. Επειδή ήλθε η ώρα να χάσουν οι πολίτες και η λαϊκή οικογένεια τη δικιά τους γη και το σπίτι που μένουν, παρ’ ότι η “αγία ατομική ιδιοκτησία” είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμά τους. Σε αυτή τη συνολική επίθεση απαιτείται καθολική αντίσταση από όλες τις δομές αλληλεγγύης, λαϊκές συνελεύσεις, επιτροπές κατοίκων και άλλες συλλογικότητες. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους οικονομικά ανήμπορους πολίτες, τους άπορους, τους αναξιοπαθούντες, τους άνεργους, παρέχοντας δωρεάν νομική υποστήριξη σχετικά με τα επίκαιρα θέματα που μας απασχολούν».

Οσοι ενδιαφέρονται για δωρεάν νομικές συμβουλές, μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα, η οποία θα βρίσκεται στο «Φλοράλ» της πλατείας Εξαρχείων κάθε Τετάρτη από τις 18.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ. (πλατεία Εξαρχείων), ενώ μπορούν να επικοινωνήσουν και τηλεφωνικά: 6932-460039 και 6977-208875.

14) Υπάρχει κάποιος σύντομος οδηγός για τους ανασφάλιστους πολίτες;
Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου μας Ψέματα και Αλήθειες για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας που περιέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τους ανασφάλιστους πολίτες.

15) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις από 01/03/2014 – 28/02/2015 σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
α) Λόγω της μεγάλης ανεργίας ή υποαπασχόλησης των εργαζομένων που έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία συμπλήρωσης των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας και προκειμένου να μη μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2014 έως 28/2/2015, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2013), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

β) Παράταση ασφαλιστικής κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος σε άνεργους άνω των 29 και έως 55 ετών έως την 28η Φεβρουαρίου 2015που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.2768/1999 (Α`273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ( αφορά μακροχρόνια άνεργους που έχουν πραγματοποιήσει 600 ημέρες εργασίας έως τα 30 οι οποίες προσαυξάνονται ανα 100 ημέρες για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.

Το σχετικό έγγραφο θα το βρείτε ΕΔΩ

16) Πως χορηγείται Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας;
Χορηγείται στα μέλη οικογενείας του (της) ασφαλισμένου (ης) ή συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας που είναι ο ή η σύζυγος, η μητέρα, ο πατέρας ,τα άγαμα παιδιά , μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους , εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους , εφόσον ζουν μαζί του (της) και συντηρούνται από αυτόν (αυτή).

Ειδικές προϋποθέσεις για την ασφάλιση των γονέων

Ειδικά για τον πατέρα, τη μητέρα και τους θετούς γονείς προκειμένου να ασφαλιστούν σαν μέλη οικογενείας του παιδιού τους, εκτός από την απόδειξη της κύριας συντήρησης και της συγκατοίκησης απαιτείται:

    1. Να έχουν ηλικία άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
    2. Να μην έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους, σύμφωνα με την Γ6/8645/74 Υπουργική Απόφαση και την αριθ.139491/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β`1747) (το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00, το οποίο αυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Για άτομα με αναπηρία 67% και άνω αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα κατά 50%).

Το σχετικό έγγραφο θα το βρείτε ΕΔΩ

Ενημέρωση για την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας παρέχεται στους ασφαλισμένους και μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» στο διαδικτυακό τόπο www.ika.gr .  Εφόσον οι ασφαλισμένοι διαπιστώνουν ότι είναι δικαιούχοι μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, δεν χρειάζεται να προσέλθουν και στις Υπηρεσίες Μητρώου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, διότι θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα στη διεύθυνση που αναφέρεται.

17) Καταβολή βοηθήματος ανεργίας σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένους, ασφαλισμένους στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.–Μ.Μ.Ε.
Δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε και Ε.Τ.Α.Π. –Μ.Μ.Ε., εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και μετά, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, δηλαδή  την από 1.1.2011 εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.  (Υ.Α Φ.80000/8285/253/2013 ΦΕΚ 705/Β΄/ 28.03.2013)

 

18) Δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών
Βάσει του ΦΕΚ Β 1465 με ημερομηνία 05/06/2014

Δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη (πολυήμερη ή βραχεία) οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

α. Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικόφορέα και

β. Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη τηςοικογένειάς τους.

Αρμόδια για την κρίση των δικαιούχων είναι τριμελής επιτροπή του εκάστοτε δημόσιου νοσοκομείου.

19) Υπάρχει κάλυψη φαρμακευτικής αγωγής για ανασφάλιστους και ποιοι πολίτες τη δικαιούνται;

Καλύπτεται πλέον η φαρμακευτική αγωγή και τη δικαιούνται οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους, δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα.

(Σχετικές πληροφορίες θα διαβάσετε στο ΦΕΚ 1753 (Τεύχος Δεύτερο) της 28/06/2014, σελ.22535, παρ.1)

20) Ποιοι είναι αρμόδιοι για την συνταγογράφηση φαρμάκων σε δικαιούχους (ανασφάλιστους) της άνω παραγράφου;

(διαβάστε πρώτα την απαντήση στην ερωτήση (19) )

Αρμόδιοι για την συνταγογράφηση φαρμάκων σε δικαιούχους της άνω παραγράφου είναι αποκλειστικά και μόνον ιατροί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ. Τα φάρμακα τα οποία καλύπτονται ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον θετικό κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων του ν. 3816/2010. Για την συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών στους δικαιούχους της παραγρ. 1 ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά την συνταγογράφηση τους σε ασφαλισμένους. Η συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τους ανασφάλιστους θα γίνεται από τις δημόσιες δομές μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών επί των οποίων θα προβλεφθεί ειδική ένδειξη. Οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής περίθαλψης που αφορά οξεία περιστατικά, χρόνιες παθήσεις, καθώς και φάρμακα υψηλού κόστους, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και προβλεπόμενες επιβαρύνσεις που ακολουθούνται και για τους ασφαλισμένους.

(Σχετικές πληροφορίες θα διαβάσετε στο ΦΕΚ 1753 (Τεύχος Δεύτερο) της 28/06/2014, σελ.22535, παρ.2)

21) Ποια είναι η διαδικασία προμήθειας φαρμάκων για τους ανασφάλιστους;

(διαβάστε πρώτα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις (19) και (20) )

Οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και όλα τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία.

Φάρμακα υψηλού κόστους που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα ο ΕΟΠΥΥ δύναται να χορηγεί και φάρμακα που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν.3816/2010, και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις των ανασφαλίστων με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα φάρμακα της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν.3816/2010, δηλαδή σε τιμή νοσοκομειακή και με επιπλέον έκπτωση 6,5%. Η συμμετοχή των ασθενών σε περιπτώσεις φαρμάκων ψηλού κόστους είναι μηδενική.

(Σχετικές πληροφορίες θα διαβάσετε στο ΦΕΚ 1753 (Τεύχος Δεύτερο) της 28/06/2014, σελ.22535, παρ.3 έως 5)

see more: http://www.mkiellinikou.org/