Στέλιος Θεοδοσόπουλος: Προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου

ΘΕΜΑ: «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί οικοπέδων».                                              

           

ΣΧΕΤ:  

1. Το άρθρο 19 Κανονισμού καθαριότητας (452/95 ΑΔΣ).

2. Το Άρθρο 94,παρ.26,του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α) Καλλικράτης.

3. Η υπ’ αριθμ. 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη ΦΕΚ 724 τ. Β /22-12-1987

              

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση το πιο πάνω σχετικό 1, σε συνδυασμό με την με αριθμ. 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 724 τ. Β /22-12-1987) (σχετικό 3) οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους, όπως επίσης να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωσή τους από ξερά χόρτα και τυχόν άλλα εύφλεκτα υλικά, προς αποτροπή του κινδύνου και πρόληψη πυρκαγιάς ιδιαίτερα μάλιστα με την έναρξη της εφετινής  αντιπυρικής περιόδου από την 1η Μαΐου 2016.

Πρόσθετα οφείλουν να τα περιφράσσουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως αυτές κάθε φορά  ισχύουν.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, παρακαλούμε αν δεν έχετε ήδη ενεργήσει, να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου και προς αποφυγή καταστροφών περιουσιών και κινδύνου ζωών.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας έξοδα στους υπευθύνους, με βάση τη σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Θεοδοσόπουλος Στέλιος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού

 

Σε καθαρισμό των οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων καλεί ο Δήμος Γλυφαδας τους ιδιοκτήτες ή νομείς των


///