|| Δελτίο Τύπου ||

ΠΡΟΣ:

Tακτικά μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Άλσους 15 Γλυφάδα, στις 8.9.2019,  ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64  και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018  και 2 του Ν. 4623/2019 , αντίστοιχα.     

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος 

Περικλής Δορκοφίκης