23η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (23.6.16)

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Oικονομικής Επιτροπής 

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 23η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.30  μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

  1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης – Γνωμοδότησης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια  φυτών, δέντρων κ.λ.π. για τη συντήρηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων» συνολικού προϋπολογισμού 1.324.729,14€.

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων κηπουρών».

  1. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 7.822,14 € που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων σε δεκατέσσερις (14) δικαιούχους όπως αναλυτικά περιγράφονται στη με 138/2016 (Α.Π. 15129/18.4.2016) επισυναπτόμενη πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.

  1. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 4.540,00 € που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στη δικαιούχο επιχείρηση «Α.ΡΑΠΤΗΣ – Λ.Σ.ΒΡΑΝΑΣ Ο.Ε.» ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.

  1. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.215,50 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Κων/νου Λακαφώση για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

  1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Aνδρέα Παπαρρηγόπουλο.

  1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Aνδρέα Παπαρρηγόπουλο.

  1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

  1. Έγκριση της υπ΄αρ. 1309/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Απόστολο Γεωργούλα.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ