Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από την 1/9/2019 μέχρι και την 31/12/2020.

 

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης αφού έλαβε υπόψη
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με
το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με
την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, σύμφωνα με τα οποία ο
πληθυσμός του ανέρχεται στους 51.356 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έξη (6) Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ Β’ 1594/17.06.2014)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει, τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης με θητεία από την 1/9/2019 μέχρι και την 31/12/2020, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
Α. Τον κ. Καλιντέρη Γεώργιο ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και
του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και των
Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Εσόδων και Περιουσίας, Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας,
Προμηθειών και Αποθήκης, Ταμειακής Υπηρεσίας όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο,
εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας που αφορούν την
Δημοτική Ακίνητη Περιουσία (αρμοδιότητες 10 έως 14 σύμφωνα με την αρίθμηση του ισχύοντος
ΟΕΥ, εξαιρουμένου μέρους της αρμοδιότητας (12) ήτοι της αρμοδιότητας “διαχείρισης της
εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα
είσπραξης μισθωμάτων κλπ)”, την οποία διατηρεί.
2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας, Δημοτικής
Κατάστασης και Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού όπως προβλέπονται στον ισχύοντα
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό
πλαίσιο
– την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς
και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.η ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006)
όπως ισχύει
– την τέλεση γάμων
Β. Τον κ. Βασίλη Κρητικό ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και
του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:
– την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των
Τμημάτων Αποκομιδής Οικιακών Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Σάρωσης και
Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων, Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίων όπως προβλέπονται στον ισχύοντα
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό
πλαίσιο
– την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης του

 

Γ. Τον κ. Ξηνταβελώνη Πέτρο ως Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας και ΚΕΠ και
του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:
– την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται στον ισχύοντα
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό
πλαίσιο τις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας που αφορούν την Δημοτική
Ακίνητη Περιουσία (αρμοδιότητες 10 έως 14 σύμφωνα με την αρίθμηση του ισχύοντος ΟΕΥ,
εξαιρουμένου μέρους της αρμοδιότητας (12) ήτοι της αρμοδιότητας “διαχείρισης της
εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων,
μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ)”, την οποία διατηρεί ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και
Οικονομικών
– τις αρμοδιότητες που αφορούν Ευρωπαϊκά, Εθνικά η/και άλλα Προγράμματα σε συνεργασία
με τις εμπλεκόμενες κατά περίπτωση οργανικές μονάδες του Δήμου , με σκοπό τον σχεδιασμό,
την μελέτη , την οργάνωση, την συμμετοχή και την προώθηση του Δήμου στα προγράμματα
αυτά και με στόχο την εισαγωγή καινοτομιών και την προώθηση της αλλαγής και της
ανάπτυξης στην διοικητική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική τοπική
πολιτική.
– αρμοδιοτήτων τους όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο
– την εποπτεία και ευθύνη για κάθε σχετική με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την Ψηφιακή
Πολιτική και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου, ενέργεια, εισήγηση κτλ
Δ. Τον κ. Χαύτη Θεόδωρο ως Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών & Εγκαταστάσεων και του
μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:
– την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντηρήσεων Εγκαταστάσεων και
συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Ε. Τον κ. Μηνόπουλο Κωνσταντίνο ως Αντιδήμαρχο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και
του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:
– την εποπτεία και ευθύνη των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικών
Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και
Πολιτικών Ισότητας, Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Προστασίας Γ’ Ηλικίας
εξαιρουμένου του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό
πλαίσιο
– την εποπτεία και ευθύνη των Κοινωνικών Δομών όπως ενδεικτικά Παντοπωλείο, Φαρμακείο,
Ιματιοθήκη κτλ., του Κέντρου Κοινότητας και κάθε άλλης συναφούς δομής με τα αντικείμενα
της Υπηρεσίας.

 

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο περισσότερα:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ