56η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (15.12.15)

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Oικονομικής 
Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 3.00 μ.μ.για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες αδειοδότησης υφιστάμενων και νέων γεωτρήσεων »
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αποκατάσταση βανδαλισμών κοινόχρηστων χώρων»
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Αποκατάσταση πρόσοψης Δημαρχείου»
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.663,90 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά «Αναχαίτιση ομβρίων Πλατείας Σύμης στην Αιξωνή »
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά «Προμήθεια μηχανής γραμματοσήμανσης»
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»
 7. Έγκριση των όρων της μελέτης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Οριοθέτηση χώρου Σ.Μ.Α.».
 8. Έγκριση των όρων της μελέτης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων φορτωτών».
 9. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση ψήφιση πίστωσης ποσού 50,00 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό για το έτος 2016 ενδ. πρ/σμού 246.000,00 € και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά την παροχή / υπηρεσίας «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»
 10. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση ψήφιση πίστωσης ποσού 50,00 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό για το έτος 2016 ενδ. πρ/σμού 180.000,00 € και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά την παροχή / υπηρεσίας «Υπηρεσίες Φύλαξης και Φρούρησης Εγκαταστάσεων Μαρινών Γλυφάδας»
 11. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση ψήφιση πίστωσης ποσού 50,00 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό για το έτος 2016 ενδ. πρ/σμού 800.000,00 € και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά την παροχή / υπηρεσίας «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων»
 12. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό για το έτος 2016 ενδ. πρ/σμού 484.982,85 € και κατάρτιση των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου»

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ