Δ.Τ.

 

Επάνοδος στην «Κανονικότητα» του πελατειακού κράτους;

Τίτλοι τέλους για την αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία χρηματοδότησης των Δήμων ανάλογα με την ωρίμανση των έργων.

Πλέον τα έργα των Δήμων θα πρέπει να εγκρίνονται από το περιβάλλον του κ. Υπουργού!

Το ρουσφέτι επανέρχεται στο προσκήνιο και στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα των Δήμων.

Πώς γίνεται αυτό;

Κάθε ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο νέο αυτό πρόγραμμα θα απαιτεί απόφαση του υπουργού κ. Θεοδωρικάκου, κατόπιν εισήγησης αρμόδιας πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, στην οποία επιτροπή τέσσερα από τα πέντε μέλη θα είναι εξωυπηρεσιακοί παράγοντες! Η σύνθεσή της καθώς και της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος θα ελέγχεται απολύτως από τον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος θα επιλέγει και θα τοποθετεί ιδιώτες εμπειρογνώμονες αντί αυτοδιοικητικών στελεχών.

Αντίθετα με τα παραπάνω, έως τον Ιούνιο του 2019 με τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ», η επιτροπή αποτελούνταν από μηχανικούς του Δημοσίου και υπηρεσιακούς παράγοντες, οι διαδικασίες ήταν διαφανείς και γρήγορες με αποτέλεσμα να ενταχθεί πλήθος έργων που κάλυπταν πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ύψους πάνω από 1,2 δις ευρώ. Δεν παρενέβαινε ο εκάστοτε υπουργός.

Και αυτό με ΠΝΠ εν μέσω καραντίνας για να αποφύγουν αντιδράσεις των δημοτικών αρχών!

Σημειώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει ωφεληθεί σημαντικά από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

Α) Bρίσκεται ήδη σε διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού η προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου συνολικού προϋπολογισμού 198.400,00 €

Β) Έχει ενταχθεί με προηγούμενη απόφαση του Υπ.Εσ. Φιλόδημος ΙΙ 2018 η συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Γλυφάδας 293.900,00 €

Γ) Έχει ενταχθεί με προηγούμενη απόφαση του Υπ.Εσ. Φιλόδημος ΙΙ 2018 η αναβάθμιση παιδικών χαρών Γλυφάδας 259.000,00 €

Δ) Έχει κατατεθεί αίτημα ένταξης για έργα πυρασφάλειας για το σύνολο των σχολικών υποδομών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γλυφάδας, ήτοι σαράντα τέσσερις (44) συνολικά σχολικές μονάδες, πολλές από τις οποίες είναι εγκαταστημένες σε περισσότερα του ενός κτίρια.

Με ΑΠΟΦΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας_2019_103

Ε) Έχει κατατεθεί αίτημα ένταξης για «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας _2019_104

ΣΤ) Έχει κατατεθεί αίτημα ένταξης για προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας _2019_123

Ζ ) Έχει κατατεθεί αίτημα ένταξης για Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

 

Ποια θα είναι η τύχη αυτών και άλλων ανάλογων έργων με τις νέες ρυθμίσεις;

Γλυφάδα 8/5/2020

“ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ”
 Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία

http://anatropistiglyfada.blogspot.gr/