Προσλήψεις 8 ατόμων στο ΚΑΠΠΑ Δήμου Γλυφάδας

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας («Κ.Α.Π.ΠΑ.»), που εδρεύει στον Δήμο Γλυφάδας και συγκεκριμένα:

  • 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 
  • 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ.Α.Π.ΠΑ. Δήμου Γλυφάδας Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, υπόψη κας Ελευθεριάδου Μαρίας, (τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ12017
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η-Υ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ12017
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ