ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
O ΠΟΥ από το 1988 έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων με την παραδοχή ότι η Υγεία επηρεάζεται από τις συνθήκες διαβίωσης και τον τρόπο της ζωής μας.
Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκητης επηρεάζουν και διαμορφώνουν κατά έναν μεγάλο βαθμό τους παράγοντες αυτούς, και επομένως, μπορούν σχεδιάζοντας ανάλογες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο να συμβάλουν στην προαγωγή της Υγείας των πολιτών τους.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων αριθμεί 100 πιστοποιημένες πόλεις στην Ευρώπη και το Δίκτυο Εθνικών Δικτύων 32 χώρες μα 1.500 περίπου δήμους – μέλη.
Βασική προτεραιότητα των προγραμμάτων των Υγιών Πόλεων είναι η υγεία να αποτελεί κορυφαίο θέμα σε επίπεδο πολιτικής και κοινωνίας, ακολουθώντας τις αρχές της ισότητας και της συμμετοχικής διακυβέρνησης. Έμφαση δίνεται στη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων, στη συλλογική δράση.

 Δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014