10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (22.03.17)

Η τακτική συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 22α Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:15 μ.μ., για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας και διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία»

3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γλυφάδας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας».

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.170,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά «Δαπάνες πραγματοποίησης εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821, έτους 2017».

5. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2017 (σχετ. απόφαση ΔΣ Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ»)

6. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου».

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας διενέργειας υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνες εκτάκτων επισκευών μεταφορικών μέσων σε εξωτερικά συνεργεία»

8. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα έγκρισης διεξαγωγής δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευές διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων».

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων βιβλίων και διαφόρων εντύπων»

10. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση σχολείων», αρ. μελέτης 57/2015.

11. Επανυποβολή της με αρ. 377/2016 που αφορά τη διαγραφή από οφειλή τέλους επί των ακαθαρίστων κέντρων διασκέδασης εστιατορίων κ.λ.π. μετά προστίμου ετών από 1/1/2013 – 30/9/2013 συνολικού ποσού 159,80 € της κ. ΣΚΥΛΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ του Ιωάννη.

12. Επιστροφές χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

13. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας.

14. Λήψη απόφασης επί του από 7.3.2017 πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους.

Γλυφάδα, 17.3.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ