28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (27.7.16)

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Oικονομικής Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 27η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 2.30  μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς αντιμετώπιση δαπάνης έκδοσης πινακίδων μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) για τα δύο αυτόνομα πλυστικά οχήματα του Δήμου.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού  της  διαχείρισης των  ληφθέντων  χρημάτων προς  εξόφληση  δαπανών μετακίνησης  της υπαλλήλου του Δήμου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΣ / Κοινωνικής Λειτουργού , για τη συμμετοχή της στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που πραγματοποιήθηκε στη Μήλο στις 8 και 9 Ιουλίου 2016

 1. Έγκριση των όρων της 120/2016 μελέτης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.444,44 για το έτος 2016 και το υπόλοιπο ποσό για το 2017, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 (συμ/νου ΦΠΑ 24%) που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».

 1. Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 146.878,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%), που αφορά «Προμήθεια Πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια σήμανσης), Πινακίδων Ονοματοθεσίας Οδών, Πινακίδων και Στύλων Σήμανσης».

 1. Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 19.365,08 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%), που αφορά «Προμήθεια ανταλλακτικών και συναφή συντήρηση-επισκευή ραδιοδικτύου πομποδεκτών και προμήθεια ασυρμάτων και παρελκόμενων αυτών».

 1. Έγκριση των όρων των Τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου» & «Προμήθεια Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)».

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης περιμέτρου Γκολφ».

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Εργασίες επιδιόρθωσης εξωτερικών επιχρισμάτων Δημαρχιακού Μεγάρου».

 1. Λήψη απόφασης για ανατροπή της με αριθμό 5/2016 Πρότασης (Έκθεσης) Ανάληψης Υποχρέωσης, που αφορά την απευθείας ανάθεση με τίτλο Προμήθεια μηχανής γραμματοσήμανσης.

 1. Λήψη απόφασης επί του από 6/07/2016 Πρακτικού Διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία μεταφορικών μέσων», συνολικού προϋπολογισμού 709.710,00 (συμ/νου ΦΠΑ).

 1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις οδών».

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1692/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο κα Φωτεινή-Δήμητρα Βετούλη.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1691/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Βασίλειο Παπακωνσταντίνου.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1693/2016 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κο Βασίλειο Παπακωνσταντίνου.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Μαρία-Αναστασία Δίβαρη.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Μαρία-Αναστασία Δίβαρη.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ