Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γλυφάδας (24.8.16)

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Oικονομικής  Επιτροπής 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 24η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

  1. Λήψη απόφασης επί του από 12/08/2016 Πρακτικού Αξιολόγησης, του Ανοιχτού Διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία μεταφορικών μέσων», συνολικού προϋπολογισμού 709.710,00€ συμ/νου ΦΠΑ.

  1. Λήψη απόφασης επί του από 11/08/2016 Πρακτικού Διενέργειας (Γνωμοδότηση) Αξιολόγησης Προσφορών, του Ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου».

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € για το 2016, που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Καθαρισμός ρέματος Ευρυάλης».

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 23.212,80 € για το 2016, που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Εργασίες επιδιόρθωσης εξωτερικών επιχρισμάτων δημαρχιακού μεγάρου».

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 14.957,36 € συμ/νου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου».

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 23.008,20 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο : «Απομαγνητοφώνηση – ηλεκτρονική επεξεργασία, αναπαραγωγή, βιβλιοδεσία και δημιουργία CD των πρακτικών συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης».

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 22.528,00 €, προς εξόφληση προστίμου επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που επιβλήθηκε στο Δήμο μας από την Περιφέρεια Αττικής-Γεν. Δ/νση Ποιότητας Ζωής Δ/νση Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος, Π.Ε. Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου, & Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ