4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αργυρούπολης-Ελληνικού

Με τέσσερις εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί για οκτώ μήνες ο Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1, ΤΕ Νοσηλευτών 1, ΥΕ Καθαριστριών 1, ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων 1.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6 (Δημοτικό Κολυμβητήριο), Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Καρατζά (τηλ. επικοινωνίας: 210 9600639).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

source